APC Smart UPS RT 10.000 (8.000W) 5.150,- €
+ APC Smart UPS RT 1.000 (700W) 729,- €
Summe APC Smart UPS RT (8.700W) 5.879,- €

ONLINE XANTO S 10.000 (9.000W) 4.959,- €

Kostenvorteil XANTO S: 920,- €

Alle Preise EVP
Preise APC: www.apc.com, Stand: 29.05.2012