APC Smart UPS RT 3.000 (2.100W) 1.850,- €
+ APC Smart UPS RT 1.000 (700W) 729,- €
Summe APC Smart UPS RT (2.800W) 2.579,- €

ONLINE XANTO S 3.000 (2.700W) 1.775,- €

Kostenvorteil XANTO S: 804,- €

Alle Preise EVP
Preise APC: www.apc.com, Stand: 29.05.2012